Zarządzanie jakością

Audytor ISO 9001

Certyfikat ICVC/AI 20005.18 Audytor ISO 9001 - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób przeprowadzających audyty w firmach i organizacjach posiadających certyfikację ISO 9001

 

Certyfikat ICVC/AI 20005.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Audytora ISO 9001, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad obowiązujących w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001
 2. Wiedza na temat  podstawowych zmian w normie -  wymagania normy ISO 9001:2015
 3. Znajomość zasad metodyki audytu wewnętrznego
 4. Znajomość dokumentacji audytowej
 5. Umiejętność przygotowania planu audytu
 6. Umiejętność sporządzania listy pytań kontrolnych zgodnie z określonymi punktami norm ISO 9001:2015
 7. Umiejętność przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z procedurą
 8. Umiejętność sformułowania  i prawidłowego zapisania niezgodności, uwag i szans na doskonalenie (potencjał do doskonalenia)
 9. Umiejętność uzasadnienia wyniku audytu
 10. Umiejętność prawidłowego zakwalifikowania niezgodności do punktu normy ISO 9001:2015
 11. Wiedza dotycząca zasad przygotowania raportu z audytu
 12. Umiejętność sformułowania i przedstawienia działań korekcyjnych po audicie
 13. Umiejętność przeprowadzenia oceny skuteczności działań
 14.  Wiedza dotycząca udokumentowania oceny
 15. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość

Audytor ISO 14001

Certyfikat ICVC/AO 20005.19 Audytor ISO 14001 - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób przeprowadzających audyty w firmach i organizacjach posiadających certyfikację ISO 14001:2015

 

Certyfikat ICVC/AO 20005.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Audytora ISO 14001, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001.
 2. Znajomość wymagań normy
 3. Znajomość terminologii zarządzania środowiskowego 
 4. Wiedza na temat etapów prowadzenia audytów wewnętrznych
 5. Znajomość dokumentacji audytowej i umiejętność jej wypełniania
 6. Umiejętność przygotowania planu audytu
 7. Umiejętność sporządzania listy pytań kontrolnych zgodnie z określonymi punktami norm ISO 140001
 8. Umiejętność przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 
 9. Umiejętność sformułowania  i prawidłowego zapisania niezgodności
 10. Umiejętność uzasadnienia wyniku audytu
 11. Umiejętność prawidłowego zakwalifikowania niezgodności do punktu normy ISO 140001
 12. Wiedza dotycząca zasad przygotowania raportu z audytu
 13. Umiejętność sformułowania i przedstawienia działań korekcyjnych po audicie
 14. Umiejętność przeprowadzenia oceny skuteczności działań
 15. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość

Audytor Wiodący ISO

Certyfikat ICVC/AW 20005.21 – Audytor Wiodący ISO  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób wdrażających normę ISO, organizujących, przeprowadzających i nadzorujących audyty w firmach i organizacjach posiadających certyfikację ISO.

Certyfikat ICVC/AW 20005.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Audytora Wiodącego ISO, m.in, takie jak:

 1. Znajomość normy ISO oraz procedur obowiązujących w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO
 2. Wiedza na temat celu i zasad prowadzenia audytu, rodzajów audytów, technik i narzędzi stosowanych podczas audytu.
 3. Umiejętność sporządzania listy pytań kontrolnych zgodnie z określonymi punktami norm ISO
 4. Umiejętność zaplanowania i przygotowania harmonogramu audytu i organizacji pracy audytorów – delegowanie zadań, nadzór, egzekwowanie
 5. Umiejętność przeprowadzenia audytu zgodnie z procedurą – prowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego z Najwyższym Kierownictwem Klienta, oraz prowadzenie spotkań z zespołem audytorskim
 6. Znajomość metod zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO – dowody oparte na obserwacji, stwierdzone, udokumentowane
 7. Umiejętność uzasadnienia wyniku audytu – umiejętność syntetyzowania, spostrzegawczość, dokładność
 8. Umiejętność przygotowania raportu z audytu, zgodnie z wymogami normy
 9. Umiejętność sformułowania i przedstawienia ustaleń z audytu – zgodność i pozytywne ustalenia, możliwości do doskonalenia, potencjalne ryzyka, mała i duża niezgodność
 10. Umiejętność prawidłowego zakwalifikowania niezgodności do punktu normy ISO
 11. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań
 12. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 13. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – otwartość, obiektywizm, bezstronność, etyczność, dyplomacja, wytrwałość, zdecydowanie, wrażliwość kulturowa, empatia
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 15. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, system planowania czasu 60/40
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Pracownik ds. Jakości

Certyfikat ICVC/PJ 20005.20 Pracownik ds. Jakości - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach produkcyjnych, laboratoriach, jak również w innych podmiotach gospodarczych, których zadaniem jest ulepszanie i podnoszenie jakości danego produktu.

Certyfikat ICVC/PJ 20005.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ds. Jakości, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca procesu produkcji danego produktu
 2. Umiejętność zbierania informacji o dostarczanych surowcach
 3. Znajomość zasad opracowywania instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców na podstawie norm i warunków technicznych
 4.  Wiedza dotycząca przebiegu procesów technologicznych wytwarzanego towaru
 5. Wiedza dotycząca metod kontroli i pomiarów w całym ciągu technologicznym wytwarzanego towaru
 6. Umiejętność projektowania stanowisk kontrolno-pomiarowych w przebiegu produkcyjnym danego towaru, wyrobu
 7. Wiedza dotycząca doboru odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych
 8. Umiejętność opracowywania dokumentów - na podstawie wymagań klienta, norm i warunków technicznych - służących do oceny wyrobu gotowego
 9. Wiedza dotycząca jakości powstającego produktu w całym ciągu produkcyjnym - od wyrobu surowca, przez proces produkcyjny do wyrobu gotowego i opakowania
 10. Umiejętność przetwarzania danych zebranych od klienta o wadach, brakach gotowego wyrobu/towaru
 11.  Wiedza dotycząca nadzorowania obsługi sprzętu kontrolno-pomiarowego
 12. Wiedza z zakresu dokonywanie legalizacji przyrządów i przestrzeganie terminów legalizacyjnych
 13.  Umiejętność prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych
 14.  Umiejętności komunikacyjne - prowadzenie rozmów z klientami i odbiorcami na temat ich wymagań i oczekiwań wobec jakości wyrobów
 15. Umiejętność planowania pracy własnej i zarządzania sobą w czasie.