System uznawalności kwalifikacji

Wprowadzony ustawą Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma na celu uporządkowanie procesu nadawania kwalifikacji. Ustawa zawiera fundamentalne pojęcie kwalifikacji, które kładzie nacisk na umiejętności posługiwania się nabytymi kwalifikacjami tj. efekty uczenia się, a także zbadanie ich przez uprawniony podmiot. Jednakże z uwagi na proces wdrażania i ewaluacji ZSK, na szczeblu rządowym przyjęto przejściowe rozwiązanie tego zjawiska, które opisano w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokument ten określa, iż Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Za instytucje certyfikujące uznaje się podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów które mają znaczenie w określonych  środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania.

Kwalifikacja jest kluczowym elementem uzyskania wskaźników rezultatu w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W projektach realizowanych ze środków EFS należy wykazywać takie kwalifikacje, których jakość są zapewnione poprzez odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania ICVC Certyfikacja zapewnia rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Należy zauważyć, że w zakresie kwalifikacji ważnych dla rynku pracy, każda instytucja (IZ,IP) , która jest stroną umowy o dofinansowanie decyduje o uznaniu danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na podstawie powyższych przesłanek (walidacji, certyfikowania, rozpoznawalności i uznawalności w danej branży). Metody i etap w kontekście uznania kwalifikacji powinien być określony przez właściwą instytucję w regulaminie konkursu lub w umowie o dofinansowanie. Bywa, że wniosek o dofinansowanie nie uściśla tematyki szkoleń, bowiem jest to ustalane na etapie realizacji projektu np. podczas tworzenia IPD dla Uczestnika Projektu. ICVC Certyfikacja dostarcza informacji dot. przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz uzasadnienie dla potwierdzenia rozpoznawalności certyfikatu w danym sektorze lub branży, w zakresie której wydane zostaną certyfikaty. Ponadto w zakładce pn. Procedura Procesu Walidacji Systemu ICVC wskazano wewnętrzny system zapewniania jakości obejmujący zasady postępowania, metody i rozwiązania organizacyjne służące zapewnieniu poprawności walidacji. Dodatkowo raz na trzy lata przeprowadzane są ewaluacje wewnętrzne w odniesieniu do każdej certyfikowanej kwalifikacji. Instytucje zarządzające projektami współfinansowanymi ze środków unijnych tj. Wojewódzki Urząd Pracy czy Urząd Marszałkowski, uznały jak dotąd ponad 100 projektów, w których system certyfikacji szkoleń przeprowadziła firma ICVC Certyfikacja sp. z o.o.  

Każdy certyfikat wydany przez ICVC Certyfikacja zawiera opis efektów uczenia się,a systemy kształcenia się oraz walidacji sa realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Co istotne, certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, a zatem spełnia kryteria wymagane do uznania okumentu potwierdzającego nabycia kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Lista sprawdzająca do weryfikacji dokumentu451.08 KB