Rachunkowość i kadry

Pracownik ds. finansowo księgowych ze znajomością języków obcych

Certyfikat ICVC/FK 20006.20 Pracownik ds. finansowo ‑księgowych ze znajomością języków obcych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/FK 20006.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ds. finansowo ‑księgowych ze znajomością języków obcych, m.in, takie jak:

 1. Znajomość ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych
 2. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 3. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 4. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 5. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 9. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 10. Wiedza dotycząca środków trwałych
 11.  Umiejętność przygotowania rocznych sprawozdań finansowych
 12. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 13. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 15. Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (poziom B1)

Specjalista ds. Finansów

Certyfikat ICVC/SF 20006.22 Specjalista ds. finansów – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/SF 20006.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Finansów, m.in, takie jak:

 1. Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości
 2. Znajomość programu Excel
 3. Umiejętność przetwarzania danych w arkuszu Excela
 4. Znajomość terminologii finansowej i procesów finansowych w podmiotach gospodarczych
 5. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 6. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 7. Umiejętność monitorowania i oceny wyników finansowych firmy
 8. Umiejętność tworzenia zestawień obrotów i sald
 9. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 10. Umiejętność opracowania dokumentacji raportowej
 11. Wiedza dotycząca podatków oraz sporządzania deklaracji podatkowych
 12. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 13. Umiejętność logicznego myślenia
 14. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikat ICVC/KP 20006.18 Specjalista ds. Kadr i Płac - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

Certyfikat ICVC/KP 20006.18  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr i Płac
2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
12. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
13. Umiejętność logicznego myślenia
14. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Specjalista ds. Księgowości

Certyfikat ICVC/SK 20006.22 – Specjalista ds. Księgowości- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/SK 20006.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Księgowości, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 3. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 4. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych (w tym z tytułu podatków)
 5. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 9. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 10. Wiedza dotycząca środków trwałych
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – praca zespołowa
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości

Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Podstawowa wiedza na temat rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania

Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rekrutacji

Certyfikat ICVC/ZZ 20006.21 Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Personalnych, HR, w Kadrach.

Certyfikat ICVC/ZZ 20006.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, m.in, takie jak:

 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania  zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 13. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie
 14. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 15. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji

Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta

Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta