Projekt EU


"Aktywną ścieżką do zatrudnienia"

RPMP.08.02.00-12-0131/20

SKRÓCONY OPIS:

Wnioskodawca:             ICVC Certyfikacja Sp. z o.o.
Tytuł:                               Aktywną ścieżką do zatrudnienia
Okres realizacji:             od 01 września 2020 r. do 28 lutego 2022 r. (18 miesięcy)
Obszar działania:           woj. małopolskie 
Numer projektu:             RPMP.08.02.00-12-0131/20

Projekt: "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0131/20 jest realizowany przez ICVC Certyfikacja spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dźwigowa3/3,02-437 Warszawa będącą Liderem Projektu w partnerstwie z Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-436, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 2 045 088, 18  zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 942 833, 77 zł.

Projekt  "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" skierowany jest do 180 Uczestników Projektu  (117 Kobiet, 63 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z obszaru woj. małopolskiego (powiaty, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należących do co najmniej jednej z grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- kobiety.
Uprzejmie informujemy, iż nasz projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (otrzymują oni punkty preferencyjne w trakcie rekrutacji).

Wsparcie w ramach Projektu uwzględnia obligatoryjnie identyfikację indywidualnych potrzeb dla każdego Uczestnika Projektu oraz opcjonalnie w zależności od wyników analizy Indywidualnego Planu Działania, co najmniej dwie formy wsparcia z pośród wskazanych poniżej:
1) pośrednictwo pracy;
2) poradnictwo zawodowe w formie wsparcia indywidualnego i/lub grupowego;
3) pomoc motywacyjna psychologa;
4) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji;
5) staże zawodowe.
Dzięki realizacji zaplanowanego wsparcia zostanie osiągnięty cel główny Projektu ukierunkowany na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 180 Uczestników Projektu objętych wsparciem w okresie 01/09/2020-28/02/2022. Rezultatem podjętych działań będzie uzyskanie kwalifikacji przez minimum 126 Uczestników Projektów oraz podjęcie pracy, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek po opuszczeniu programu przez minimum  90 Uczestników Projektu objętych wsparciem.

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem powyższych treści prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 723980301 lub e-mailowo: rekrutacja@icvc.eu w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Biuro projektu (siedziba Partnera Grupy Doradczej Projekt spółka z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków) zlokalizowane jest w budynku jednorodzinnym przy ulicy z nielimitowanymi miejscami parkingowymi, biuro bez barier architektonicznych, obsługa osób z niepełnosprawnościami jest prowadzona na parterze w pomieszczeniu bez barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na parterze budynku zlokalizowane jest także zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (WC z umywalką) z dogodnym dla Uczestników dojazdem, bez barier architektonicznych. W biurze projektu były przeprowadzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie kontrole innych projektów m.in. w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły się pozytywnie (nie stwierdzono uchybień). Rekrutacja i wsparcie są realizowane w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.
W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator i Partner projektu zapewnią szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji.

BIURO PROJEKTU:

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.
Ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
31-436 Kraków
TELEFON: 723980301
E-MAIL: 
rekrutacja@icvc.eu

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00.

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU

Wykaz dokumentów wymaganych do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu:

1) W przypadku dojazdu pociągiem, busem, autobusem PKS lub MPK:

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu

- bilety lub zaświadczenie przewoźnika o cenie bilet

- dowód zakupu biletu miesięcznego (jeżeli dotyczy)

2) W przypadku dojazdu samochodem prywatnym:

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu

- bilet lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

-  kserokopia prawa jazdy

- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

- w przypadku samochodu użyczonego dodatkowo: kserokopia umowy użyczenia samochodu, kserokopia dowodu rejestracyjnego użyczonego samochodu

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku o nazwie "Zasady zwrotów kosztów dojazdu". Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i inne dokumenty: w plikach do pobrania.

AKTUALNOŚCI

26.11.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach XI (dodatkowego) cyklu rekrutacji została w dniu 26.11.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem XI cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.

24.11.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 24.11.2021r. rozpoczynamy XI (dodatkowy) cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

15.10.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach X cyklu rekrutacji została w dniu 15.10.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem X cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji
Lista rankingowa

13.10.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 13.10.2021r. rozpoczynamy X cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

01.10.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach IX cyklu rekrutacji została w dniu 30.09.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem IX cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa 

24.09.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 27.09.2021r. rozpoczynamy IX cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

13.08.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach VIII cyklu rekrutacji została w dniu 13.08.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem VIII cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

09.08.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 10.08.2021r. rozpoczynamy VIII cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

04.08.2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym - 05.08.2021 (czwartek) biutro projektu będzie nieczynne.

24.06.2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym - 25.06.2021 (piątek) biutro projektu będzie nieczynne.

14.06.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach VII cyklu rekrutacji została w dniu 14.06.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem VII cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

09.06.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 10.06.2021r. rozpoczynamy VII cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

11.05.2021

Informujemy, że zmianie ulega regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" oraz zmieniony zostaje Kwestionariusz Rekrutacyjny. Nowe wersje dokumentów do pobrania w wersji .doc oraz .pdf.

21.04.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach VI cyklu rekrutacji została w dniu 21.04.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem VI cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

19.04.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 19.04.2021r. rozpoczynamy VI cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

16.04.2021

Z dniem 16 kwietnia 2021 r. Regulamin rekrutacji zostaje uzupełniony przez dodanie następującego zapisu:
§ 3 REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ wprowadzony zostaje punkt 15:

"Dokumenty, które zostaną dostarczone do Biura projektu po terminie zakończenia danego cyklu rekrutacji pozostają bez rozpatrzenia tj. nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenia uczestnictwa w nich zawarte NIE są brane pod uwagę przy kolejnym cyklu rekrutacji. Zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że tylko dokumenty rekrutacyjne złożone w ramach danego cyklu rekrutacji (tj. od dnia otwarcia rekrutacji do dnia zamknięcia rekrutacji)  są weryfikowane i brane pod uwagę wyłącznie w okresie trwania danego cyklu rekrutacji, tj. tego w ramach którego wpłynęły do Biura projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, których dokumenty wpłynęły po zakończeniu danego cyklu rekrutacji powinny złożyć odpowiednie dokumenty w kolejnym cyklu rekrutacji."

Powyższy zapis zostaje wprowadzony ze względu na konieczność zagwarantowania równego dostępu do rekrutacji dla wszystkich zainteresowanych osób.
25.03.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach V cyklu rekrutacji została w dniu 24.02.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem V cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.


Lista rankingowa

19.03.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 22.03.2021r. rozpoczynamy V cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

10.02.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach IV cyklu rekrutacji została w dniu 10.02.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem IV cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

04.02.2021
Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 05.02.2021 r. rozpoczynamy IV cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

24.12.2020
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach III cyklu rekrutacji została w dniu 23.12.2020 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem III cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.

Lista rankingowa

18.12.2020 
Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 18.12.2020 r. rozpoczynamy III cykl rekrutacji do udziału w Projkecie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

02.11.2020
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach II cyklu rekrutacji została w dniu 02.11.2020 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem II cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

26.10.2020
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26.10.2020 r. uległ zmianie Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Pliki z aktualną wersją dokumentów znajdują się poniżej. 

Informujemy, iż WSZYSTKIE osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu, w przypadku gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, zobowiązane są do dostarczenia wraz z Kwestionariuszem rekrutacyjnym oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego że nie są zgłoszone do ubezpieczenia społecznego i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.

UWAGA! Renciści lub emeryci, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania renty lub emerytury mogą być Uczestnikami projektu, natomiast zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia z ZUS o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 723 980 301.

01.10.2020 
Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 01.10.2020 r. rozpoczynamy II cykl rekrutacji do udziału w Projkecie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

30.09.2020
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach I cyklu rekrutacji została w dniu 30.09.2020 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem I cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.

Lista rankingowa 

14.09.2020 
 Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 14.09.2020 r. rozpoczynamy I cykl rekrutacji do udziału w Projkecie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wersja pdf
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wersja doc
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wersja pdf dla ON
Załącznik nr 1  - Kwestionariusz Rekrutacyjny wersja pdf
Załącznik nr 1  - Kwestionariusz Rekrutacyjny wersja doc
Załącznik nr 1  - Kwestionariusz Rekrutacyjny wersja pdf dla ON
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PDO
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PDO wersja pdf dla ON
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W INNYM PROJEKCIE
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W INNYM PROJEKCIE wersja pdf dla ON

Ankieta preferencji form wsparcia wersja doc
Ankieta preferencji form wsparcia wersja  pdf
Ankieta preferencji form wsparcia wersja pdf dla ON

Zwrot kosztów dojazdu
Zwrot kosztów dojazdu wersja dla ON