Projekt EU

"Aktywną ścieżką do zatrudnienia"

RPMP.08.02.00-12-0131/20,

Projekt  "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" skierowany jest do 180 Uczestników Projektu  (117 Kobiet, 63 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z obszaru woj. małopolskiego (powiaty, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należących do co najmniej jednej z grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
-osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- kobiety.

Uprzejmie informujemy, iż nasz projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (otrzymują oni punkty preferencyjne w trakcie rekrutacji).

Wsparcie w ramach Projektu uwzględnia obligatoryjnie identyfikację indywidualnych potrzeb dla każdego Uczestnika Projektu oraz opcjonalnie w zależności od wyników analizy Indywidualnego Planu Działania, co najmniej dwie formy wsparcia z pośród wskazanych poniżej:
1) pośrednictwo pracy;
2) poradnictwo zawodowe w formie wsparcia indywidualnego i/lub grupowego;
3) pomoc motywacyjna psychologa;
4) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji;
5) staże zawodowe.
Dzięki realizacji zaplanowanego wsparcia zostanie osiągnięty cel główny Projektu ukierunkowany na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 180 Uczestników Projektu objętych wsparciem w okresie 01/09/2020-28/02/2022. Rezultatem podjętych działań będzie uzyskanie kwalifikacji przez minimum 126 Uczestników Projektów oraz podjęcie pracy, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek po opuszczeniu programu przez minimum  90 Uczestników Projektu objętych wsparciem.

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU

WYKAZ DOKUMENTÓW

WYMAGANYCH DO ROZLICZENIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:

W przypadku dojazdu pociągiem, busem, autobusem PKS lub MPK:

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu

- bilety lub zaświadczenie przewoźnika o cenie bilet

- dowód zakupu biletu miesięcznego (jeżeli dotyczy)

 W przypadku dojazdu samochodem prywatnym:

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu

- bilet lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

-  kserokopia prawa jazdy

- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

- w przypadku samochodu użyczonego dodatkowo: kserokopia umowy użyczenia samochodu, kserokopia dowodu rejestracyjnego użyczonego samochodu

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku o nazwie "Zasady zwrotów kosztów dojazdu". Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i inne dokumenty: w plikach do pobrania.

21.04.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach VI cyklu rekrutacji została w dniu 21.04.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem VI cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

19.04.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 19.04.2021r. rozpoczynamy VI cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

16.04.2021

Z dniem 16 kwietnia 2021 r. Regulamin rekrutacji zostaje uzupełniony przez dodanie następującego zapisu:
§ 3 REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ wprowadzony zostaje punkt 15:

"Dokumenty, które zostaną dostarczone do Biura projektu po terminie zakończenia danego cyklu rekrutacji pozostają bez rozpatrzenia tj. nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenia uczestnictwa w nich zawarte NIE są brane pod uwagę przy kolejnym cyklu rekrutacji. Zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że tylko dokumenty rekrutacyjne złożone w ramach danego cyklu rekrutacji (tj. od dnia otwarcia rekrutacji do dnia zamknięcia rekrutacji)  są weryfikowane i brane pod uwagę wyłącznie w okresie trwania danego cyklu rekrutacji, tj. tego w ramach którego wpłynęły do Biura projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, których dokumenty wpłynęły po zakończeniu danego cyklu rekrutacji powinny złożyć odpowiednie dokumenty w kolejnym cyklu rekrutacji."

Powyższy zapis zostaje wprowadzony ze względu na konieczność zagwarantowania równego dostępu do rekrutacji dla wszystkich zainteresowanych osób.
25.03.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach V cyklu rekrutacji została w dniu 24.02.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem V cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

19.03.2021

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 22.03.2021r. rozpoczynamy V cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

10.02.2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach IV cyklu rekrutacji została w dniu 10.02.2021 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem IV cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
Lista rankingowa

04.02.2021
Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 05.02.2021 r. rozpoczynamy IV cykl rekrutacji do udziału w Projekcie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

24.12.2020
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach III cyklu rekrutacji została w dniu 23.12.2020 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem III cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.
18.12.2020 
Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 18.12.2020 r. rozpoczynamy III cykl rekrutacji do udziału w Projkecie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

02.11.2020
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach II cyklu rekrutacji została w dniu 02.11.2020 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem I cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.

26.10.2020
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26.10.2020 r. uległ zmianie Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Pliki z aktualną wersją dokumentów znajdują się poniżej. 

Informujemy, iż WSZYSTKIE osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu, w przypadku gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, zobowiązane są do dostarczenia wraz z Kwestionariuszem rekrutacyjnym oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego że nie są zgłoszone do ubezpieczenia społecznego i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.

UWAGA! Renciści lub emeryci, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania renty lub emerytury mogą być Uczestnikami projektu, natomiast zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia z ZUS o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 723 980 301.

01.10.2020 
Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 01.10.2020 r. rozpoczynamy II cykl rekrutacji do udziału w Projkecie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

30.09.2020
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach I cyklu rekrutacji została w dniu 30.09.2020 wstrzymana i zakończona ze względu na zgłoszenie się zaplanowanej w ramach cyklu liczby Kandydatek i Kandydatów do Projektu spełniających kryteria kwalifikacyjne. W związku z zakończeniem I cyklu rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę rankingową podstawową osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne. Z kandydatkami i kandydatami do projektu skontaktuje się Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji.

14.09.2020 
 Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 14.09.2020 r. rozpoczynamy I cykl rekrutacji do udziału w Projkecie "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" . Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do Projektu.

Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1  - Kwestionariusz Rekrutacyjny 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PDO
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W INNYM PROJEKCIE

Zwrot kosztów dojazdu
 

ZałącznikRozmiar
PDF icon lista_rankingowa_nr_3.pdf58.27 KB
PDF icon lista_rankingowa_nr_4.pdf58.79 KB