ICVC DIGCOMP

W obszarze Kompetencje cyfrowe - DIGCOMP (Digital Competences) każdy z modułów można zdać na jednym z trzech poziomów A,B lub C.

Certyfikat ICVC/DC6001M1/I Moduł 1 – Informacja

Certyfikat ICVC/DC6001M1/I  Moduł 1 – Informacja

 potwierdza Umiejętność korzystania z informacji i z danych

Certyfikat ICVC/DC6001M1/I  Moduł 1 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC DIGCOMP weryfikujący ich Kompetencje:

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania.

 1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, interpretacja i krytyczna ocena danych, informacji i treści cyfrowych.

 1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi Organizowanie, przechowywanie oraz odnajdywanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym środowisku.

Certyfikat ICVC/DC6001M2/K Moduł 2 - Komunikacja i Współpraca

Certyfikat ICVC/DC6001M2/K -Moduł 2- Komunikacja i współpraca

 Potwierdza umiejętności  Komunikacji  w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja oraz uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.

Certyfikat ICVC/DC6001M2/K  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC DIGCOMP weryfikujący ich Kompetencje:

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych Interakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technologii cyfrowych oraz rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej dla danego kontekstu.

 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych Umiejętność dzielenia się z innymi osobami danymi, informacjami i treściami cyfrowymi poprzez użycie odpowiednich technologii cyfrowych. Umiejętność działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, umiejętność stosowania odnośników i przypisów.

 2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez wykorzystanie publicznych i prywatnych usług cyfrowych. Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i działań obywatelskich poprzez odpowiednie technologie cyfrowe.

2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych Wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych w trakcie współpracy oraz do wspólnego budowania i tworzenia wiedzy oraz treści.

2.5 Netykieta Świadomość norm zachowań oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas wykorzystywaniu technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym. Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową Umiejętność tworzenia i zarządzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarządzania danymi wytworzonymi przy użyciu różnych cyfrowych narzędzi, środowisk i usług

 

Certyfikat ICVC/DC6001M3/TT Moduł 3 - Tworzenie Treści Cyfrowych

Certyfikat ICVC/DC6001M3/TT- Moduł 3- Tworzenie treści cyfrowych

Potwierdza umiejętności  Tworzenia i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo),  integracji i ponownego przetwarzania dotychczasowej wiedzy i treści, tworzenia nowych pojęć, treści cyfrowych i programowania,  rozumienia, poszanowania i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Certyfikat ICVC/DC6001M3/TT jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC DIGCOMP weryfikujący ich Kompetencje:

3.1 Tworzenie treści cyfrowych Tworzenie i edycja treści cyfrowych w różnych formatach, zdolność ekspresji przy wykorzystaniu środków cyfrowych.

 3.2 Integracja i przetwarzanie treści Umiejętność wprowadzania zmian, udoskonalania, poprawiania i integrowania informacji oraz treści z posiadanym zasobem wiedzy w celu tworzenia nowych, oryginalnych i rzetelnych treści oraz wiedzy.

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do danych, informacji oraz treści cyfrowych.

3.4 Programowanie Planowanie i rozwijanie sekwencji instrukcji zrozumiałych dla systemu komputerowego w celu rozwiązania danego problemu lub wykonania określonego zadania.

Certyfikat ICVC/DC6001M4/B Moduł 4- Bezpieczeństwo

Certyfikat ICVC/DC6001M4/- Moduł 4-Bezpieczeństwo

Potwierdza umiejętności  Ochrony osobistej, ochrony danych, ochrony tożsamości cyfrowej, znajomości środków bezpieczeństwa, umiejętności bezpiecznego i zrównoważonego użytkowania.

Certyfikat ICVC/DC6001M4/B jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC DIGCOMP weryfikujący ich Kompetencje:

                                                                                                                     

4.1 Narzędzia służące ochronie Umiejętność ochrony urządzeń i treści cyfrowych oraz rozumienie ryzyka i zagrożeń w środowisku cyfrowym. Wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony oraz należyte uwzględnienie wiarygodności i prywatności.

 4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności Ochrona danych osobowych i prywatności w środowisku cyfrowym. Rozumienie, jak używać i udostępniać dane osobowe zapewniając sobie i innym ochronę przed szkodą. Rozumienie, że w usługach cyfrowych stosowana jest „Polityka prywatności”, aby informować jak dane osobowe są wykorzystywane.

 4.3 Ochrona zdrowia fizycznego, psychicznego i dobrostanu przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.Umiejętność unikania zagrożeń zdrowotnych i zagrożeń dla dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych. Umiejętność chronienia siebie i innych przed ewentualnymi zagrożeniami w środowisku cyfrowym (np. wirtualnym nękaniem). Świadomość znaczenia technologii cyfrowych dla dobrostanu społecznego i integracji społecznej.

 4.4 Ochrona środowiska Świadomość wpływu na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

 

Certyfikat ICVC/DC6001M5/RP-Moduł 5- Rozwiązywanie problemów

Certyfikat ICVC/DC6001M5/RP-Moduł 5- Rozwiązywanie problemów

Potwierdza umiejętności Identyfikacji potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowania świadomych decyzji co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywania problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórczego wykorzystania technologii, rozwiązywania problemów technicznych, aktualizacji kompetencji własnych i kompetencji innych.

 Certyfikat ICVC/DC6001M4/B jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC DIGCOMP weryfikujący ich Kompetencje:

 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych Identyfikacja problemów technicznych związanych z użytkowaniem urządzeń i wykorzystywaniem środowisk cyfrowych oraz ich rozwiązywanie (od rozwiązywania drobnych do bardziej złożonych problemów).

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów Zdolność oceny potrzeb oraz identyfikacja, oszacowanie, wybór i użytkowanie narzędzi cyfrowych oraz możliwych rozwiązań technologicznych w celu rozwikłania problemów. Zmiana i dostosowanie środowisk cyfrowych do indywidualnych potrzeb (np. dostępności).

 5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych Korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych w celu tworzenia wiedzy i wprowadzania innowacji do procesów i produktów. Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w przetwarzanie poznawcze, aby rozumieć i rozwiązywać problemy pojęciowe i sytuacje problemowe w środowisku cyfrowym.

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych Rozpoznanie obszarów, które wymagają podnoszenia i aktualizacji swoich własnych kompetencji cyfrowych. Umiejętność wspierania innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych. Poszukiwanie możliwości samorozwoju i bieżące śledzenie ewolucji cyfrowej.