Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

Opiekun Dzieci i Osób Starszych

Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 Opiekun Dzieci i Osób Starszych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci i Osób Starszych, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków  i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Opiekun Osób Straszych

Certyfikat ICVC/OOS 20002.22 Opiekun Osób Starszych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OOS 20002.22  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Starszych, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków  i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznania i wykorzystania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Certyfikat ICVC/OS 20007.18 Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w DPS-ach, w hospicjach, w prywatnych domach opieki społecznej, w domach klientów.

Certyfikat ICVC/OS 20007.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych, m.in, takie jak:

 1. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej – empatia
 2. Bycie cierpliwym, łagodnym i opanowanym
 3. Umiejętność aktywnego słuchania i skoncentrowania na kliencie
 4. Podstawowa znajomość chorób i schorzeń, dotykających osoby starsze
 5. Wiedza na temat pielęgnowania oraz dbania o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych
 6. Umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klienta
 7. Uważność i otwartość na drugiego człowieka
 8. Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 9. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 10. Duża odporność na stres – znajomość technik relaksacyjnych
 11. Odporność na sytuacje związane z cierpieniem i śmiercią
 12. Umiejętność organizacji czasu
 13. Znajomość zasad asertywnej komunikacji – umiejętność wyznaczania granic
 14. Wiedza z zakresu prac w gospodarstwie domowym
 15. Umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej

Opiekun Dziecięcy

Certyfikat ICVC/OPD 20002.21 Opiekun Dziecięcy - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w placówkach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych związanych z Opieką nad dziećmi.

Certyfikat ICVC/OPD 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dziecięcy m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat rozwoju psychicznego i somatycznego dziecka w różnych okresach jego życia
 2. Znajomość aspektów rozwojowych wieku dziecięcego
 3. Wiedza z zakresu rozwoju: mowy, myślenia, wyobraźni i pamięci u dzieci 
 4. Szczegółowa wiedza z zakresu ilościowych i jakościowych przemian poszczególnych funkcji i właściwości psychicznych w różnych okresach życia dziecka (wiek niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, młodszy wiek szkolny, starszy wiek szkolny)
 5. Umiejętność oceny i obserwacji rozwoju motoryki u dzieci
 6. Wiedza z zakresu rozwoju mowy: sytuacyjnej, konkretno-wyobrażeniowej, abstrakcyjnej
 7. Znajomość zagadnień związanych z analizą i syntezą myślową oraz procesami porównania
 8. Rola rozwoju moralno-społecznego w życiu dziecka
 9. Rola zabawy w rozwoju dziecka, umiejętność doboru właściwych zabaw do wieku dziecka
 10. Znajomość metod wszechstronnego rozwoju dziecka
 11. Wiedza z zakresu rozwoju aktywności ruchowej u dzieci
 12. Wiedza z zakresu sprawności i koordynacji ruchów rąk
 13. Umiejętność właściwej organizacji czasu i zabawy dobranej do wieku dziecka

Animator Czasu Wolnego

Certyfikat ICVC/ACW 20002.10 Animator Czasu Wolnego - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat ICVC/ACW 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Czasu Wolnego, m.in, takie jak:

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10.  Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11.  Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12.  Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres