Administracja i Usługi

Analityk Danych w Obszarze Zarządzania Odpadami i Recyklingu

Certyfikat ICVC/AD 20001.22 Analityk danych w obszarze zarządzania odpadami i recyklingu - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ AD 20001.22  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Analityka danych w obszarze zarządzania odpadami i recyklingu, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca klasyfikacji odpadów
 2. Znajomość podstawowych wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami
 3. Wiedza w zakresie zarządzania poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych
 4. Znajomość przepisów prawnych w zakresie ewidencji odpadów
 5. Wiedza w zakresie sprawozdawczości odpadów
 6. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 7. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego
 10. Umiejętność tworzenia i edytowania baz danych w arkuszu kalkulacyjnym, w tym tabel przestawnych
 11. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 12. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Animator Kultury

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 Animator kultury - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Kultury, m.in, takie jak:

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11.  Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12.  Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Animator Zajęć Ruchowych z Elementami Jogi

Certyfikat ICVC/TJ 20002.10 Animator Zajęć Ruchowych z Elementami Jogi- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób związanych z praktyką jogi, pracujących w szkołach i centach nauki jogi. Certyfikat ICVC/TJ 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania Animator Zajęć Ruchowych z Elementami Jogi, m.in, takie jak: 1. Znajomość 49 podstawowych asan 2. Znajomość etapów wykonywania pozycji oraz efektów ich działania na poziomie fizycznym, fizjologicznym i umysłowym 3. Wiedza na temat codziennego praktykowania, w tym: właściwego ubioru, odstępów od posiłków oraz przeciwskazań do praktyki 4. Znajomość asan z grupy: asany stojące, siedzące, skłony w przód, skręty, czyli wydłużenie w płaszczyźnie bocznej, pozycje odwrócone, asany brzuszne, wygięcie do tyłu, asany regeneracyjne 5. Znajomość cyklu połączonych asan – Powitanie Słońca 6. Znajomość zasad i kolejności wykonywania poszczególnych rodzajów asan 7. Znajomość zasad właściwego oddechu

Doradca Zawodowy

Certyfikat ICVC/DZ 20001.28- Doradca Zawodowy  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach pracy, Urzędach Pracy, Biurach Karier, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, w firmach doradztwa personalnego i zawodowego, w firmach szkoleniowych, w prywatnych firmach realizujących projekty unijne oraz doradztwo zawodowe.

Certyfikat ICVC/DZ 20001.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca Zawodowy, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz warunków i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej.
 2. Znajomość odpowiednich, aktualnych ustaw dotyczących zatrudniania i rynku pracy
 3. Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi wspierających indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe
 4. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 5. Umiejętność budowania autorytetu, pewności siebie i wiarygodności
 6. Znajomość zasad efektywnej komunikacji -  aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 7. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 8. Psychologiczne podstawy wiedzy na temat osobowości człowieka – charakterystyczne cechy, różnice osobowościowe
 9. Umiejętność opracowania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału, z wykorzystaniem standardowych metod i technik pomiaru psychologicznego i pedagogicznego
 10. Umiejętność prowadzenia rozmów doradczych z uwzględnieniem trzech faz: zidentyfikowanie problemu, zbieranie danych, podejmowanie decyzji
 11. Zdolności analityczne - analiza celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy
 12. Umiejętność  pozyskiwania, wyszukiwania, przetwarza i gromadzie informacji
 13. Znajomość edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, baz danych
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 15. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, rytm aktywności, system planowania czasu 60/40
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Florysta

Certyfikat ICVC/FL 20002.19 Florysta  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kwiaciarniach, w firmach dekoratorskich, przy projektowaniu wnętrz i aranżacji ogrodów.

Certyfikat ICVC/FL 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Florysty, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca/doradca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Wiedza na temat materiałów roślinnych wykorzystywanych we florystyce – bukiety okazjonalne, kompozycje ogrodowe, kompozycje balkonowe
 4. Znajomość zasad łączenia barw – obiektywne i subiektywne cechy barw
 5. Umiejętność łączenia barw – łączenie monochromatyczne, analogiczne, komplementarne
 6. Wiedza dotycząca zastosowania kontrastu – kontrast ilościowy, jakościowy, ciepły-zimny, jasny-ciemny, aktywny-pasywny
 7. Wiedza dotycząca relatywizmu barw
 8. Wiedza na temat aktywności barw i mocy ich oddziaływania na człowieka
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 11. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 12. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 13. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 14. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 15. Pewność siebie w kontakcie z klientem, empatia, elastyczność w myśleniu i działaniu

 

Kosmetyczka

Certyfikat ICVC/KO 20002.21 Kosmetyczka - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA, prowadzących własną działalność.

Certyfikat ICVC/KO 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kosmetyczki, m.in, takie jak:

 1. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne – łatwość nawiązywania kontaktu
 2. Umiejętność rozpoznania potrzeb i oczekiwań klienta – aktywne słuchanie, zadawanie pytań
 3. Otwartość i elastyczność w kontakcie z klientem
 4. Umiejętność budowania autorytetu w procesie doradzania
 5. Umiejętność przeprowadzenia prawidłowej diagnozy kosmetycznej
 6. Wiedza na temat przeprowadzanych zabiegów kosmetycznych
 7. Specjalistyczna wiedza na temat używanych produktów
 8. Udzielanie rad w kwestii pielęgnacji urody
 9. Umiejętność zaplanowania zabiegu – organizacja stanowiska pracy i przeprowadzenie zabiegu
 10. Umiejętność dobrania zabiegu do indywidualnych potrzeb klientki
 11. Podstawowa wiedza z obszaru chorób skóry
 12. Znajomość i praktyczne stosowanie zasad BHP w codziennej pracy z klientem
 13. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 15. Radzenie sobie z presją czasu.

Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji w dziale marketingu, przy planowaniu i kreowaniu działań promocyjnych, przygotowaniu ofert handlowych i materiałów reklamowych.

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży.
 2. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta.
 3. Znajomość podstaw grafiki komputerowej.
 4. Wiedza na temat wdrażania strategii i metod promocji.
 5. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych.
 6. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów.
 7. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami.
 8. Znajomość podstawowych zasad obsługi programów graficznych.
 9. Znajomość zasad pozycjonowania.
 10. Wysoki poziom kreatywności.
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.
 12. Radzenie sobie ze stresem.
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy.
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym.
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej

Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy na stanowisku Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej
 2. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 3. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów
 4. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym
 5. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 6. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 7. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 8. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 9. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i handlowej
 10. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Podstawowa wiedza na temat prawa pracy
 16. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 17. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań
 18. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Ogrodnik

Certyfikat ICVC/OG 20001.30 Ogrodnik - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach dbających o zieleń publiczną i tereny zielone, prywatnych firmach zakładających ogrody, zajmujących się ich pielęgnacją i konserwacją. 

Certyfikat ICVC/OG 20001.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Ogrodnik, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Ogrodnika.
 2. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu
 3. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu
 4. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 5. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni
 6. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin
 7. Wiedza na temat podziału szaty roślinnej na grupy
 8. Wiedza na temat funkcji szaty roślinnej w ogrodzie
 9. Podstawowa wiedza na temat cech plastycznych roślin
 10. Znajomość procesu zakładania ogrodu, w tym umiejętność przygotowania terenu i gleby, zakładanie rabat, kwietników, palikowanie i sadzenie drzew
 11. Znajomość sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania
 12. Dostosowanie prac pielęgnacyjnych do warunków atmosferycznych
  i sezonowości
 13. Podstawowa wiedza na temat ochrony roślin
 14. Znajomość rodzajów i metod nawadniania i melioracji

Operator Wprowadzania Danych

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Operator Wprowadzania Danych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Operatora Wprowadzania Danych, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji analogowych
 2. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji cyfrowych
 3. Znajomość zasad przechowywania i archiwizowania informacji z wykorzystaniem odpowiednich nośników danych
 4. Wiedza z zakresu wprowadzania danych za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. skaner
 5. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 6. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 7. Znajomość podstawowych funkcji programów CRM
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Wiedza z zakresu kompresowania danych
 10. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 11. Umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, służącym do wprowadzania, przetwarzania i wyprowadzania informacji
 12. Znajomość oprogramowania operacyjnego i systemowego
 13. Znajomość zasad zapewniających bezpieczeństwo usług informacyjnych
 14. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Podstawy Sprzedaży z Obsługą Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/OKF 20001.10 Podstawy Sprzedaży z Obsługą Kasy Fiskalnej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ OKF 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Podstawy Sprzedaży Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Podstawy Sprzedaży z Obsługą Kasy Fiskalnej 
 2. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 3. Znajomość procesu zakupu oraz umiejętnośc badania potrzeb klienta
 4. Wiedza na temat segmentacji rynku i modeli zachowań nabywców
 5. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 6. Wiedza z zakresu Obsługi klienta
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników  dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach sprzedażowych
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz odpowiedzialności prawno – skarbowej
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pośrednik Pracy

Certyfikat ICVC/PP 20001.27- Pośrednik Pracy  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach pracy, oraz firmach zajmujących się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucją tych informacji, nawiązywaniem współpracy z pracodawcami, doborem kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieraniem informacji o lokalnym rynku pracy.

Certyfikat ICVC/PP 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pośrednik Pracy, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy - dynamika rozwoju lokalnego rynku pracy, liczba, rodzaje i formy prawne podmiotów zatrudniających, ich potrzeby kadrowe, tendencje zatrudnienia, możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji
 2. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania długofalowych relacji z potencjalnymi pracodawcami i kandydatami do pracy
 3. Wiedza dotycząca roli pierwszego wrażenia w komunikacji
 4. Znajomość zasad efektywnej komunikacji -  komunikacja werbalna i pozawerbalna
 5. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 6. Psychologiczne podstawy wiedzy na temat osobowości człowieka – charakterystyczne cechy, różnice osobowościowe
 7. Umiejętność prowadzenia spotkań rekrutacyjnych – rozpoczęcie, rozmowa właściwa, zakończenie spotkania
 8. Znajomość zasad biznesowego savoir vivre – dress code, przywitanie, wymiana wizytówek, netykieta w komunikacji mailowej, zasady profesjonalnej rozmowy telefonicznej
 9. Zdolności analityczne - analiza celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy
 10. Umiejętność pracy na bazach danych – aktualizacja, archiwizacja dokumentów źródłowych
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 12. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, rytm aktywności, system planowania czasu 60/40
 13. Umiejętność ustalania priorytetów – model Eisenhowera
 14. Podstawowa wiedza z zakresu negocjacji – przebieg spotkania negocjacyjnego, style negocjacyjne, taktyki i techniki negocjacji
 15. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Pracownik Administracyjno - Biurowy

Certyfikat ICVC/PB 20001.27- Pracownik Administracyjno-Biurowy  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PB 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Pracownik Biurowy

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31 - Pracownik Biurowy - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 7. Wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu

Pracownik Biurowy Branży OZE

Certyfikat ICVC/BO 20002.22 Pracownik biurowy branży OZE - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/BO20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik biurowy branży OZE, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat branży OZE
 2. Podstawowa wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego
 5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy
 6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
 7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 9. \Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 10. Podstawowa wiedza na temat baz danych
 11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
 12. Zaawansowana wiedza na temat obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych, w tym urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, faksów i czytników kodów
 13. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 14. Umiejętność zarządzania procedurami biurowymi
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska

Pracownik Biurowy z Elementami E-Marketingu

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami E-Marketingu, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami E-Marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi

Certyfikat ICVC/PBF 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących
w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach pracownika biurowego, stanowiskach administracyjnych
i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/PBF 20001.32  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej - umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 11. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 12. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 13. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 14. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii  i zasad rachunkowości
 15. Wiedza z zakresu socjologii i psychologii pracy
 16. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska

Pracownik Biurowy z Elementami Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych z dostępem do kasy fiskalnej.

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 16. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości

Certyfikat ICVC/PBK 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących
w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego, administracyjnych
i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/PBK 20001.32  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Biurowy z Elementami Logistyki

Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 - Pracownik Biurowy z Elementami Logistyki - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w przedsiębiorstwach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach operacyjnych, związanych z logistyką i administracją.

Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z Elementami Logistyki, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
 2. Wiedza z zakresu strategicznych aspektów związanych z logistyką
 3. Wiedza na temat strategii logistycznych
 4. Wiedza z zakresu komunikacji i transporcie w logistyce
 5. Wiedza z zakresu uwarunkowań działalności podstawowych gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego)
 6. Umiejętność organizacji procesu transportowo-spedycyjnego w transporcie morskim, transporcie kolejowym, transporcie drogowym i transporcie lotniczym
 7. Podstawowa wiedza z zakresu magazynowania dóbr, w tym funkcje i rodzaje magazynów, zagospodarowanie magazynów
 8. Znajomość procesów magazynowych i łańcuchów dostaw
 9. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, takich jak: komputery, plotery, drukarki, kserokopiarki, skanery
 10.  Umiejętność obsługi urządzeń niezbędnych do obróbki, ochrony i oprawy dokumentów, w tym: laminatorów, bindownic, termobindownic
 11.  Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w zespole i w kontakcie z klientem
 12. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 13. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych, monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów oraz archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu

Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta

Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta  
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 12. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Sekretariatu

Certyfikat ICVC/PS 20001.29- Pracownik Biurowy z elementami obsługi Sekretariatu  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PS 20001.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z elementami obsługi Sekretariatu , m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - ustawa
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, zasady przedstawiania i tytułowania
 9. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej - umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 11. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 12. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży

Certyfikat ICVC/BES 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BES 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Sprzedaży  
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy 
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 15. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 16. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Call Center

Certyfikat ICVC/CC 20001.20 Pracownik Call Center - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center.

Certyfikat ICVC/CC 20001.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Call Center, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 9. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.

Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości

Certyfikat ICVC/PRK 20006.20 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

Certyfikat ICVC/ PRK 20006.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania

Pracownik Gospodarczy

Certyfikat ICVC/PG 20002.23 Pracownik Gospodarczy - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

Certyfikat ICVC/PG 20002.23  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych

Pracownik Obsługi Biura

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31- Pracownik Biurowy - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 7. Wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Pracownik Ochrony

Certyfikat ICVC/PO 20002.19 Pracownik ochrony fizycznej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach ochrony, centrach handlowych, punktach sprzedażowych, usługowych, osiedlach mieszkaniowych i innych obiektach.

Certyfikat ICVC/PO 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ochrony fizycznej, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność koncentracji uwagi, podzielność uwagi
 2. Umiejętność obserwacji i dobra pamięć
 3. Dobry refleks
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 6. Sprawność sensomotoryczna
 7. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 8. Umiejętność prawidłowej oceny zdarzeń
 9. Umiejętność szybkiej reakcji adekwatnej do zaistniałej sytuacji
 10. Wysoka odporność na stres
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 13. Wiedza dotycząca zasad związanych z poruszaniem się ludzi oraz pojazdów na chronionym obiekcie/terenie
 14. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących chronionego obiekt/terenu
 15. Wiedza dotycząca kontaktu ze wszystkimi służbami, z którymi należy współdziałać w przypadku sytuacji zagrożenia.

Pracownik Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta

Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 Pracownik Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach obsługi klienta i działach Call Center.

Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Telefonicznej
i Elektronicznej Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku pracownika telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, rodzaje zadań i znajomość pojęcia telemarketingu
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 3. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 4. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 5. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 6. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 7. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 8. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 9. Wiedza dotycząca ochrony danych osobowych i praw konsumenta
 10.  Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie
 16. Zdolność operowania ceną, umiejętności sprzedażowe oparte o potrzebę korzyści
 17. Znajomość technik negocjacyjnych

Pracownik Utrzymania Czystości

Certyfikat ICVC/PC 20001.33 Pracownik Utrzymania Czystości - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

Certyfikat ICVC/PC 20001.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Utrzymania Czystości, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Utrzymania Czystości
 2. Podstawowa wiedza na temat pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia
 3. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku 
 5. Umiejętność zastosowania odpowiednich technologii sprzątania
 6. Umiejętność dostosowania metod sprzątania do sprzątanych obiektów
 7. Znajomość zasad utrzymania czystości w domach mieszkalnych, biurach i magazynach, halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych 
 8. Znajomość zasad utrzymania czystości w specjalistycznych obiektach, takich jak: szpitale i ośrodki zdrowia
 9. Specjalistyczna wiedza dotycząca prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń czyszczących
 10. Umiejętność zarządzania czasem

Pracownik z Obsługą Komputera

Przedstawiciel Handlowy

Certyfikat ICVC/PH 20001.18 - Przedstawiciel Handlowy  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PH 20001.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciela Handlowego, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz  zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)

Recepcjonista/Rejestrator

Certyfikat ICVC/RR 20001.23 Recepcjonista/Rejestrator - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w administracji biurowej w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat  ICVC/RR 20001.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Recepcjonisty/ Rejestratora m.in, takie jak:

 1. Wysokie umiejętności interpersonalne – spokój, stanowczość, otwartość na drugiego człowieka
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej - umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbanej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie pracy z klientem
 5. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 6. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 7. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych                (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej  - netykieta
 9. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 10. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 11. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 12. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 13. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 14. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 15. Znajomość baz danych i umiejętność wprowadzania i przetwarzania danych

Rejestrator Medyczny

Certyfikat ICVC/RM/20001.25 Rejestrator Medyczny  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w placówkach medycznych na recepcji, których głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa rejestracji Pacjenta.

Certyfikat ICVC/RM/20001.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Rejestratora Medycznego, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizowania miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
 2. Znajomość zasad postępowania przy rejestracji Pacjenta w placówce medycznej.
 3. Znajomość zasad etycznych w zawodzie Rejestratora Medycznego
 4. Znajomość zasad przechowywania dokumentacji medycznej.
 5. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 6. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb i oczekiwań pacjentów.
 7. Umiejętności komunikacyjne – aktywne słuchanie, stosowanie języka korzyści
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji z Pacjentem/Klientem z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych.
 9. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 10. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 11. Umiejętność pracy zespołowej i budowania sprzyjającej atmosfery pracy.
 12. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 13. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 14. Umiejętności analizowania przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 15. Znajomość urządzeń biurowych i umiejętność ich obsługi.

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Certyfikat ICVC/OK 20001.19 Specjalista ds. Obsługi Klienta  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

Certyfikat ICVC/OK 20001.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej - umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbanej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych                (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej  - netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem

Specjalista ds. Sprzedaży

Certyfikat ICVC/SSK 20001.35 Specjalista ds. Sprzedaży - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

Certyfikat ICVC/ SSK 20001.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Sprzedaży, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Sprzedaży
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy 
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń
 12. Wiedza na temat procesu reklamacyjnego
 13. Znajomość technik sprzedażowych
 14. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 15. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Specjalista Technik Sprzedaży

Certyfikat ICVC/STS 20001.36 Specjalista Technik Sprzedaży - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

Certyfikat ICVC/ICVC/STS 20001.36  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista Technik Sprzedaży, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Wiedza dotycząca etapów skutecznych negocjacji – przygotowanie, otwarcie, wprowadzenie, rozpoznanie, przetarg, zakończenie negocjacji
 3. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku – otwarcie negocjacji
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej - umiejętność aktywnego słuchania, strategia lejka, otwartość na potrzeby rozmówcy
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 6. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – kinetyka, proksemika, gestykulacja, parajęzyk
 7. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 8. Znajomość stylów negocjacyjnych – różnice, rola negocjatora, odzwierciedlenie
 9. Wiedza na temat strategii negocjacji – umiejętność dobrania strategii do sytuacji negocjacyjnej, do osoby negocjatora i do rozmówcy
 10. Wiedza dotycząca narzędzi negocjacyjnych
 11. Umiejętność określenia swojej BATNA w negocjacjach - określenie kroków/zadań
 12. Wiedza na temat telemarketingu, etapów sprzedaży i prezentacji produktu
 13. Znajomość technik sprzedażowych

Sprzedawca

Certyfikat ICVC/SPR 20001.34 Sprzedawca - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/SPR 20001.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy, m.in, takie jak:

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawcy
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Podstawowa wiedza na temat zasad BHP w obiekcie handlowym
 8. Podstawowa wiedza na temat zasad magazynowania i transportowania towarów
 9. Znajomość zasad fakturowania i prowadzenia dokumentacji magazynowej
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 12. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 13. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 15. Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu i reklamy ze zwróceniem uwagi na istotę pojęcia wystawy sklepowej

Sprzedawca / Kasjer

Certyfikat ICVC/SK 20002.18 Sprzedawca/Kasjer - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/SK 20002.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy/Kasjera, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 9. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 10. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 11. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 12. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 13. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 15. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów

Sprzedawca Systemów OZE z Obsługą Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/SO 20002.18 Sprzedawca systemów OZE z obsługą kasy fiskalnej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/SO 20002.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca systemów OZE z obsługa kasy fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat branży OZE
 2. Podstawowa wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Znajomość zadań i obowiązków sprzedawcy
 4. Znajomość standardów obsługi klienta
 5. Wiedza w zakresie komunikacji interpersonalnej
 6. Znajomość technik sprzedaży i prezentacji produktu
 7. Umiejętność komunikacji z klientem, zwłaszcza w sytuacjach trudnych
 8. Wiedza na temat roli stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim w codziennej pracy zawodowej
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 11. Znajomość klawiatury i funkcji kasy fiskalnej
 12. Znajomość trybów sprzedaży na kasie fiskalnej
 13. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 14. Znajomość i umiejętność korzystania z arkusza kalkulacyjnego w pracy sprzedawcy
 15. Znajomość zasad wystawiania faktur, przyjmowania dostaw i inwentaryzacji
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Sprzedawca z Elementami Obsługi Klienta

Certyfikat ICVC/SP 20001.26 Sprzedawca z elementami obsługi Klienta  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SP 20001.26 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z elementami obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

 

Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/SOK 20002.18 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ ICVC/SOK 20002.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej 
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników  dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Technik Prac Biurowych

Certyfikat ICVC/TB 20001.21 Technik prac biurowych - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/TB 20001.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technika Prac Biurowych, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 8. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 13. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu
 15. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań

Technik Prac Biurowych z Elementami Księgowości

Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu

Certyfikat ICVC/TBSM 20001.27 Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ TBSM 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 3. Znajomość Instrukcji kancelaryjnej, rejestracji i obiegu dokumentów
 4. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 5. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i mailowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 8. Umiejętność właściwego kształtowania wizerunku firmy, public relations, reklama, prowadzenie kampanii reklamowych
 9. Dbanie o kontakty z mediami i prasą
 10. Umiejętne budowanie wizerunku firmy w Internecie, prowadzenie profili na portalach społecznościowych, kontakty w ramach współprac sponsorowanych
 11. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa pracy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu
 18. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań

Technik Sprzedaży

Certyfikat ICVC/TSP 20002.25 Technik ds. Sprzedaży - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

Certyfikat ICVC/TSP 20002.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik ds. Sprzedaży, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Technik ds. Sprzedaży
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli handlowca 
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej, interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń, dysonans zakupowy
 12. Znajomość technik sprzedażowych
 13. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 14. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 15. Umiejętność zarządzania czasem

Terapia Manualna

Certyfikat ICVC/TM 20002.26 Terapia Manualna - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób związanych z fizjoterapią, terapeutów, masażystów, lekarzy specjalizujących się w tej metodzie rehabilitacji. Certyfikat ICVC/TSP 20002.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Terapia Manualna, m.in, takie jak: 1. Wiedza na temat technik w terapii manualnej 2. Wiedza z zakresu przeciwwskazań do odbycia terapii manualnej 3. Znajomość i umiejętność zastosowania sprzętu medycznego w terapii manualnej 4. Podstawowa wiedza z zakresu anatomii 5. Wiedza z zakresu diagnostyki różnicowej, testy kliniczne, odcinek szyjny kręgosłupa 6. Umiejętność zastosowania i wiedza z zakresu technik osteopatycznych i chiropraktycznych 7. Umiejętność zastosowania technik więzadłowych z użyciem klawików na więzadło 8. Umiejętność przeprowadzenia badanie żeber 9. Umiejętność przeprowadzenia badania stawu barkowego, łokciowego i nadgarstka 10. Znajomość technik na kompleks barkowy 11. Znajomość technik miękkotkankowych 12. Wysokie standardy pracy i obsługi pacjenta

Zaopatrzeniowiec / Dostawca

Certyfikat ICVC/ZD 20002.20 Zaopatrzeniowiec/Dostawca - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ZD 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zaopatrzeniowca/Dostawcy m.in, takie jak:

 1. Znajomość rynku potencjalnych producentów, dostawców i pośredników
 2. Umiejętność selekcjonowania informacji (katalogi, Internet, i inne)
 3. Umiejętności analityczne – dot. warunków dostawy, cen
 4. Wiedza dotycząca zasad transportu, w zależności od rodzaju towaru
 5. Wiedza dotycząca zasad magazynowania towarów
 6. Umiejętne gospodarowanie zapasami magazynowymi
 7. Wiedza na temat opracowania planu zakupów
 8. Znajomość zasad składania reklamacji i nadzorowanie procesu reklamacyjnego
 9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 10. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne – współpraca z innymi działami firmy i dostawcami
 11. Znajomość zasad komunikacji bezpośredniej, telefonicznej, mailowej
 12. Wiedza na temat roli pierwszego wrażenia
 13. Umiejętności negocjacyjne – znajomość przebiegu procesu negocjacji
 14. Znajomość technik negocjacyjnych i umiejętność ich zastosowania
 15. Umiejętność budowania długofalowych relacji

Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac

Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac

2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP

3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika

4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych

5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy

6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia

7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego

8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń

9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych

10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym

11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace

13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych

14. Umiejętność logicznego myślenia

15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne

16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Moderator Design Thinking

Certyfikat ICVC/MDT 20020.47- Moderator Design Thinking - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących jako menadżerowie, pracownicy agencji kreatywnych,  pracownicy działów marketingu, działów rozwoju, sprzedaży, komunikacji, działów HR, a także pracujących jako trenerzy, konsultanci, nauczyciele, czy pracownicy organizacji pozarządowych.  

Certyfikat ICVC/MDT 20020.47 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Moderatora Design Thinking, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat zjawisk zachodzących w firmach i organizacjach oraz warunków i możliwości podnoszenia efektywności i odkrywania prawdziwych potrzeb klientów
 2. Znajomość etapów metody Design Thinking: empatię, definiowanie, generowanie i selekcję pomysłów, prototypowanie i testowanie.
 3. Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi wspierających proces Design Thinking w pracy Moderatora i umiejętność ich stosowania w na poszczególnych etapach procesu
 4. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, obserwacji, kompetencje interpersonalne, asertywność, umiejętność znajdowania kompromisu i łagodzenia konfliktów
 5. Znajomość roli, zadań i wyzwań w pracy Moderatora
 6. Umiejętności potrzebne do prowadzenia warsztatów i procesów z grupą metodą design thinking
 7. Znajomość procesu grupowego
 8. Umiejętność  prowadzenia spotkań za pomocą 
 9. Umiejętność budowania autorytetu, pewności siebie i wiarygodności
 10. Znajomość zasad efektywnej komunikacji -  aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 11. Zdolność dopasowania metody Design thinking w różnych typów organizacji
 12. Umiejętność zwiększenia potencjału innowacyjnego organizacji
 13. Umiejętność zwiększenia puli wartościowych pomysłów podczas spotkań kreatywnych

Administracja Biurowa z Obsługą Komputera

Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 Administracja Biurowa z Obsługą Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja Biurowa z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy administracyjno-biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administacyjno-biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Szeroko pojęta znajomość obsługi komputera

Fryzjer

Certyfikat ICVC/FR 20011.07- Fryzjer  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w salonach fryzjerskich, kosmetycznych lub prowadzących własną działalność.

Certyfikat ICVC/FR 20011.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fryzjer, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Fryzjer
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu fryzjerskiego
 3. Umiejętność doboru odpowiednich produktów względem rodzaju włosa
 4. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów fryzjerskich
 5. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 6. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów regeneracyjnych na włosach
 7. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. Umiejętność dobory fryzury względem kształtu twarzy
 9. Umiejętność przeprowadzenia koloryzacji oraz udzielenia pomocy w razie reakcji uczuleniowej
 10. Umiejętność modelowania włosów po strzyżeniu
 11. Umiejętność układania fryzur
 12. Wysokie standardy pracy z klientem
 13. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie

Instalator Pomp Ciepła

Certyfikat ICVC/IPC 20002.10  Instalator Pomp Ciepła- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/IPC 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Instalator Pomp Ciepła, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Znajomość podstaw konstrukcji i przeglądu pomp ciepła.
 3. Umiejętność montażu i demontażu pomp ciepła.
 4. Umiejętność podłączenia do instalacji grzewczych pomp ciepła.
 5. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania górnego źródła pompy ciepła.
 6. Znajomość prawidłowego ustawienia parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego.
 7. Znajomość zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 8. Znajomość podstaw elektrycznych.
 9. Umiejętność przeprowadzenia serwisu pompy ciepła.

Monter Maszyn i Urządzeń

Certyfikat ICVC/MMU 20010.16 Monter Maszyn i Urządzeń- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/MMU 20010.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Monter Maszyn i Urządzeń, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 3. Znajomość zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 4. Umiejętność montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy
 5. Umiejętność diagnozowania przyczyn awarii maszyny lub urządzenia przemysłowego
 6. Umiejętność demontażu zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych
 7. Wiedza na temat selekcji części uszkodzonego zespołu lub podzespołu maszyny/urządzenia
 8. Umiejętność naprawy maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części
 9. Umiejętność montażu podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych po naprawie
 10. Wiedza na temat wykonywania bieżących i okresowych przeglądów maszyn i urządzeń
 11. Umiejętność wykonania konserwacji maszyn i urządzeń
 12. Kompetencje pozwalające na  sprawowania nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych we współpracy z przełożonym

Pracownik Administracyjno-Biurowy

Certyfikat ICVC/PB 20001.27- Pracownik Administracyjno-Biurowy  - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PB 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Pracownik Biurowy Małej Księgowości

Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 Pracownik Biurowy Małej Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy Małej Księgowości, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 3. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 4. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych (w tym z tytułu podatków)
 5. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 9. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 10. Wiedza dotycząca środków trwałych
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – praca zespołowa
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Pilot Wycieczek/Przewodnik Miejski

Certyfikat ICVC/PW 20005.67 Pilot Wycieczek/Przewodnik Miejski, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, oraz osób samozatrudnionych.

Certyfikat ICVC/PW 20005.67 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pilot Wycieczek/Przewodnik Miejski  m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat deregulacji zawodu pilota wycieczek
 2. Znajomość przepisów prawnych w turystyce i ubezpieczeniach turystycznych
 3. Wiedza dotycząca szeroko pojętej obsługi imprez turystycznych
 4. Znajomość technik zwiedzania miasta, obiektów muzealnych, obiektów sakralnych przez pilota z grupą
 5. Współpraca pilota wycieczek z przewodnikiem
 6. Znajomość obowiązków pilota wycieczek zagranicznych przy wylocie i przylocie grupy
 7. Wiedza na temat zadań pilota wycieczek zagranicznych podczas odprawy granicznej, kwaterowania, realizacji programu dodatkowego
 8. Umiejętność rozwiązywania przez pilota i przewodnika sytuacji trudnych
 9. Praktyczne wykorzystanie materiałów pomocniczych (praca z planem, mapą, atlasem, przewodnikiem turystycznym)
 10. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej
 11. Umiejętna organizacja czasu dla grup turystycznych
 12. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku
 13. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 14. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Pracownik Biurowy z elementami Grafiki Komputerowej

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15- Pracownik Biurowy z elementami Grafiki Komputerowej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.

2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.

3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym lub tradycyjnym.

4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.

5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.

6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .

7. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

8. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej

9. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta

10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

11. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.

12. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi

13. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.

14. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej

15. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego

16. Wysoki poziom kreatywności

17. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu

Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych z dostępem do kasy fiskalnej.

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 16. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej

Certyfikat ICVC/PRM 20020.43- Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PRM 20020.43jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej, m.in, takie jak:

1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.

2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.

3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.

4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.

5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.

6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż.

7. Znajomość zasad postępowania przy rejestracji Pacjenta w placówce medycznej.

8. Znajomość zasad przechowywania dokumentacji medycznej.

9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

10.Znajomość zasad skutecznej komunikacji z Pacjentem/Klientem z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych.

11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta

12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.

13. Umiejętność pracy w zespole.

14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.

16. Umiejętność zarządzania czasem własnym - priorytetyzacja zadań

17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Pracownik Biurowy z Elementami Social Media

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z Elementami Social Media – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Social Media, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Social Media
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik E-Marketingu

Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 Pracownik E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik E-Marketingu, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik E-Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Umiejętność kreowania wizerunku firmy na stronach www
 7. Znajomość narzędzi marketingu online
 8. Znajomość zasad SEO i narzędzi Google Analytics
 9. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność myślenia kreatywnego
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Obsługi Sekretariatu

Certyfikat ICVC/POS 20001.07- Pracownik Obsługi Sekretariatu - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POS 20001.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Obsługi Sekretariatu, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku Pracownik Obsługi Sekretariatu – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u sekretarki
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera

Certyfikat ICVC/PPH 20007.09 - Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PPH 20007.09 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej i administracyjnej
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 5. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 6. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 7. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 
 8. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 9. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 10. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 11. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy 
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 13. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego
 14. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Pracownik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Certyfikat ICVC/PWD 20010.15 Pracownik Robót Wykończeniowych w Budownictwie- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PWD 20010.15 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Robót Wykończeniowych w Budownictwie, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat budowy i systemu działania węzłów ciepłowniczych.
 4. Widza na temat wykorzystania systemu TECE.
 5. Umiejętność instalacji kanalizacji deszczowej.
 6. Wiedza na temat przeciwdziałania awarii kanalizacji deszczowej.
 7. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 8. Widza na temat instalacji ciepłej i zimnej wody.
 9. Rozróżnianie instalacji wodnej w nowym i starym budownictwie.
 10. Wiedza z zakresu białego montażu.
 11. Znajomość zasad działania cyrkulacji, systemy wykonania cyrkulacji.
 12. Widza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji.

Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Komputera

Certyfikat ICVC/PHK 20012.11 - Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Komputera - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/PHK 20012.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciela Handlowego z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz  zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 
 17. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń takich jak: skaner, drukarka, fax

Specjalista ds. Handlowych

Certyfikat ICVC/SPH 20010.08 - Specjalista ds. Handlowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/SPH 20010.08 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Handlowych, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz  zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)

Specjalista ds. Hotelarstwa

Certyfikat ICVC/SH 20020.49 Specjalista ds. Hotelarstwa, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, oraz osób samozatrudnionych.

Certyfikat ICVC/SH 20020.49 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania Specjalista ds. Hotelarstwa m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat reklamy produktu turystycznego
 2. Znajomość form dystrybucji oraz promocji usług turystycznych
 3. Szeroko pojęta wiedza dotycząca obsługi rezerwacji turystycznych oraz dokumentacji z tym związanej
 4. Znajomość technik przechowywania dokumentacji turystycznej
 5. Wiedza na temat procesu i etapów obsługi gości hotelowych
 6. Znajomość obowiązków pracowników hotelu oraz organizacji struktury hotelowej
 7. Wiedza na temat systemów pracy funkcjonujących w hotelach
 8. Wiedza z zakresu przygotowywania oraz podawania posiłków w obiektach świadczących usługi hotelowe
 9. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych
 10. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów do obsługi hotelu, rezerwacji itp. 
 11. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku, precyzyjność i dokładność
 12. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 13. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 14. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 15. Znajomość zasad BHP i ppoż

Sprzedawca z el. Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/SKF 20020.39 Sprzedawca z el. Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SKF 20020.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z el. Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 17. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 18. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu

Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera

Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera, m.in, takie jak:

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej  i Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników  dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Stylistka Paznokci

Certyfikat ICVC/SP 20007.25 - Stylistka Paznokci, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/SP 20007.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Stylistka Paznokci m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Stylista Paznokci
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 4. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 5. Umiejętność doboru odpowiedniego kształtu paznokcia 
 6. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów Spa na dłonie i stopy
 7. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 8. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy, french itp.
 9. Umiejętności manualne i artystyczne w tym: zdobnictwo paznokci
 10. Umiejętne posługiwanie się narzędziami do stylizacji paznokci min.: frezarka, pilniczek, polerka itp.
 11. Znajomość pielęgnacji paznokci metodą fiberglass
 12. Umiejętność odnowy stylizowanych paznokci
 13. Wysokie standardy pracy z klientem
 14. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie

Trener Personalny z Elementami Dietetyki

Certyfikat ICVC/TPD 20009.18 Trener personalny z elementami dietetyki - potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach związanych ze sportem, siłowniach, centrach dietetyki, prywatnych gabinetach dietetycznych i innych podmiotach gospodarczych związanych z żywieniem i zdrowym stylem życia.

Certyfikat ICVC/TPD 20009.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Trener personalny z elementami dietetyki, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat żywienia w sporcie, rola węglowodanów, białka i tłuszczy w diecie.
 2. Wiedza z zakresu planowania dziennej diety osoby aktywnej fizycznie
 3. Umiejętność komponowania zbilansowanych posiłków odpowiednio do stopnia aktywności fizycznej
 4. Wiedza z zakresu dietetyki w ujęciu redukcji wagi
 5. Wiedza z zakresu dietetyki w ujęciu przyrostu masy mięśniowej
 6. Podstawowa wiedza z zakresu suplementacji
 7. Wiedza z zakresu czynników szkodliwych w diecie sportowca i osoby aktywnej fizycznie
 8. Podstawowa wiedza z zakresu anatomii ciała
 9. Wiedza z zakresu odpowiedniego doboru ćwiczeń z obciążeniami
 10. Umiejętność przeprowadzenia treningu siłowego z odpowiednim doborem ćwiczeń: ramiona, barki, mięśnie piersiowe, grzbiet, kończyny dolne, mięśnie pośladkowe, mięśnie brzucha

Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych

Certyfikat ICVC/PFP 2002056 Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/PFP 2002056 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Sprzedawca, Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej

Certyfikat ICVC/MS 20003.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca, Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 2. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 3. Znajomość procesu zakupu
 4. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 5. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 6. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników  dokonywania zakupów przez konsumentów
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży
 8. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 9. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 10. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 11. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 12. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 14. Umiejętności analityczne – dot. warunków dostawy, cen
 15. Wiedza dotycząca zasad transportu, w zależności od rodzaju towaru
 16. Wiedza dotycząca zasad magazynowania towarów
 17. Umiejętne gospodarowanie zapasami magazynowymi
 18. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej
 19. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu

Specjalista ds. Finansowania Rozwiązań Ekologicznych

Certyfikat ICVC/SFR 20020.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Finansowania Rozwiązań Ekologicznych, m.in, takie jak:

1. Wiedza na temat branży OZE
2. Wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego
5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy
6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
9. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
10. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania Odnawialnych Źródeł Energii
11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska
13. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
14. Znajomość zasad efektywnej komunikacji - aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
15. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu