ICVC Certyfikacja Sp. z o. o. realizuje zintegrowany proces wieloetapowej walidacji i certyfikacji, prowadzący do uzyskania formalnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

System ICVC gwarantuje ustandaryzowany przebieg procesu kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach.

Kwalifikacja ICVC kończy się uzyskaniem Certyfikatu ICVC, który poświadcza ekspercki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych certyfikowanej osoby odpowiadający wysokiej normie jakościowej systemu ICVC.

ICVC gwarantuje pełną i weryfikowalną bezstronność procesu kwalifikacji, jak również jego trafność i rzetelność.
Certyfikowani Egzaminatorzy ICVC są niezależnymi ekspertami z danej dziedziny.

Egzaminy

ICVC Certyfikacja Sp. z o. o. realizuje zintegrowany proces wieloetapowej walidacji 
i certyfikacji, prowadzący do uzyskania formalnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Realizujemy niniejszy proces w obszarze kwalifikacji rynkowych, czyli kwalifikacji nieuregulowanych przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Wyraz rynkowe oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji.

System ICVC gwarantuje ustandaryzowany przebieg procesu kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach.

Kwalifikacja ICVC kończy się uzyskaniem Certyfikatu ICVC, który poświadcza ekspercki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych certyfikowanej osoby odpowiadający wysokiej normie jakościowej systemu ICVC.

ICVC gwarantuje pełną i weryfikowalną bezstronność procesu kwalifikacji, jak również jego trafność i rzetelność.
Kwalifikacja jest kluczowym elementem uzyskania wskaźników rezultatu w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W projektach realizowanych ze środków EFS należy wykazywać takie kwalifikacje, których jakość są zapewnione poprzez odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania ICVC Certyfikacja zapewnia rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. Instytucje zarządzające projektami współfinansowanymi ze środków unijnych tj. Wojewódzki Urząd Pracy czy Urząd Marszałkowski, uznały jak dotąd ponad 100 projektów, w których system certyfikacji szkoleń przeprowadziła firma ICVC Certyfikacja sp. z o.o.  

Certyfikowani Egzaminatorzy ICVC są niezależnymi ekspertami z danej dziedziny. Kwalifikacje rynkowe mogą dotyczyć działalności o charakterze ściśle zawodowym, ale również różnych obszarów działalności społecznej, w tym działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także działalności o charakterze rekreacyjnym. Potwierdzamy kwalifikacje dla ponad 60 zawodów z różnych branż i obszarów zawodowych.
Tworząc System ICVC, Firma ICVC CERTYFIKACJA SP. Z  O.O.  za kluczową uznała współpracę z Pracodawcami -  opracowując Opis danej kwalifikacji w języku efektów uczenia się prowadziła konsultacje z Pracodawcami i na bazie ich potrzeb i doświadczeń stworzyła listę kwalifikacji dla wybranych zawodów.
W dniu 28 stycznia 2021 decyzją Ministra Cyfryzacji ICVC Certyfikacja Sp. z o.o, nadano uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”. Niniejsza kwalifikacja rynkowa została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
Kwalifikacja świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Potwierdza umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer. Ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. 
Kwalifikacja adresowana jest do osób dorosłych i uczniów, posiadających umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem. Kwalifikacją może być zainteresowana młodzież ucząca się (do wykorzystania w procesie uczenia się i w czasie wolnym), pracownicy i potencjalni pracownicy (do wykorzystania na stanowisku pracy i w czasie wolnym) a także emeryci i renciści (do wykorzystania w czasie wolnym).